Kamer ontvangt petitie kringlooplandbouw

Op 11 december 2018 overhandigden kringloopboeren van het eerste uur een breed gedragen petitie aan leden van de Tweede Kamer. Daarin roepen ze de parlementariërs op om politieke ruimte en financiële middelen vrij te maken voor een ambitieus innovatieprogramma kringlooplandbouw.

Dat programma kan kringlooplandbouw in Nederland naar een hoger niveau tillen en daarmee invulling geven aan de toekomstvisie van Minister Schouten. De petitie is breed gedragen door organisaties van boeren en burgers, waaronder Voedsel Anders.

Bij de overhandiging gaf Dictus Hoeksma van de Friese boerencoöperatie VANLA aan dat bij de ontwikkeling van kringlooplandbouw veel meer gebruik zou kunnen worden gemaakt van de rijke, bestaande praktijkkennis van boeren. Instellingen die juist met die kennis werken (zoals Boerenverstand, het Louis Bolk Instituut of het Centrum voor Landbouw en Milieu) kunnen een centralere rol spelen in de opschaling van kringlooplandbouw, stelt de petitie.

Kringlooplandbouw dient meerdere belangen: voedsel, natuur, klimaat en bodemkwaliteit, gaat uit van de draagkracht van de aarde en een efficiënt gebruik van grondstoffen op bedrijfsniveau en in de regio.

Het meerjarenprogramma dat de organisaties hebben opgesteld geeft invulling aan de beleidsvisie van het ministerie LNV en daaraan gekoppelde nationale en internationale beleidslijnen. Het programma wil indicatoren en instrumenten ontwikkelen ten bate van integrale doelen ten aanzien van voedsel, landbouw, natuur, landschap, biodiversiteit, ecosysteemdiensten en klimaat. Beoogd startpunt is het analyseren van zo’n 100 koplopers in de kringlooplandbouw.

De overhandiging van de petitie werd gecoördineerd door Netwerk GRONDig, dat zich sterk maakt voor een grondgebonden melkveehouderij.

Overhandiging van de petitie aan Attje Kuiken, voorzitter van de Vaste Kamercommissie voor Landbouw. Foto: Maarten Ros