De Bodem Anders-conferentie op 19 en 20 maart 2015 in en rond Den Bosch was een groot succes. Meer dan 100 deelnemers aan een velddag met excursies en ruim 250 aan het congres wisselden van gedachten en ervaringen. Gevoed door inspirerende sprekers en inleidingen is de discussie over gezonde bodems een stap verder gekomen en breder geworden.

Bekijk:

Aanleiding: Waarom een Bodem Anders-conferentie?

De bodem, die ruwweg één meter dikke bovenste laag van de aarde, is van cruciaal belang voor het overleven van de mens op aarde. Daar is onze wereld voedsel voorziening van afhankelijk; iets waar een meerderheid van onze verstedelijkte bevolking zich steeds minder (of zelfs geheel niet) van bewust is. De Verenigde Naties riep daarom 2015 uit tot het “Jaar van de Bodem”.

Boeren komen in toenemende mate problemen tegen bij het beheer van hun bodem. Het organische stofgehalte daalt, het bodemleven kwijnt weg, de structuur raakt verdicht. Ondertussen komen praktische oplossingen voor duurzaam bodembeheer steeds meer in beeld.

“De uitdaging van een gezonde bodem ligt erin de diversiteit onder en boven de grond zo groot mogelijk te maken. Daarmee creëer je evenwicht”,   zegt Joost van Strien, akkerbouwer uit de Noordoostpolder en deelnemer aan Bodem Anders!. Die aanpak vraagt echter om een flinke inzet van zowel boeren als burgers.

Agrarisch ondernemers willen goed voor hun bodem zorgen, maar de vereiste langetermijn-investeringen vormen een struikelblok. De zorgen over kortetermijn-inkomsten en de druk van burgers en milieu-organisaties om meer ruimte te geven aan natuur, plaatsen veel agrariërs voor een dilemma. Consumenten hebben weinig zicht op de bodemproblematiek, maar kunnen een belangrijke bijdrage leveren door te kiezen voor voedsel van gezonde bodems.

Ontmoeting

Bodem Anders! vertrok vanuit dit kruispunt en werd een levendige ontmoetingsplek voor een breed scala aan actoren. Boeren – gangbaar en biologisch, burgers, wetenschappers, ambtenaren, studenten en belangengroepen deelden ervaringen en bogen zich gezamenlijk over praktische en duurzame oplossingen. Dat deden zij zowel op het land als in het congrescentrum van de Brabanthallen.

Bodem Anders! kwam voort uit de Voedsel Anders conferentie waar vorig jaar 800 mensen aan deelnamen. Bodem Anders is georganiseerd door de Voedsel Anders beweging en kreeg steun van een bonte gezelschap aan organisaties, van zowel de milieubeweging als ZLTO.

Onderwerpen van de workshops:

·  Bodemvruchtbaarheid

·  Jonge boeren

·  Bodem en gezondheid

·  Boerenkennis en wetenschap

·  Kringlooplandbouw

·  Besluitvorming en beleid

·  Toegang tot grond

·  Stadslandbouw

Het programma van Bodem Anders bestond uit: 

donderdag 19 maart: Velddag: excursies langs innovatieve boeren

* donderdagavond 19 maart: Filmavond, vertoning “Bodemboeren”

vrijdag 20 maart: Workshops, lezingen, dialoog
Met o.a. John D. Liu (filmmaker en ecoloog), Hans Huijbers (ZLTO), Wim van der Putten (NIOO/Wageningen UR), Volkert Engelsman (IFOAM), en vele boeren aan het woord.

Mail bodem@voedselanders.nl

Bodem Anders werd ondersteund door: